Bonytts Portal används för att hantera och publicera projekt på Bonytt.se. För att använda Portalen krävs att ett konto skapas. Detta sker genom att registrera ett nytt konto direkt på Portalen eller att registrering sker av mäklarkontorets administratör.


Roller i Portalen

I Portalen finns två typer av roller: mäklare och administratör.


OBS! Den som först registrerar sig i Portalen för kontoret blir automatiskt administratör för kontoret.


Administratör för mäklarkontoret

Som Administratör i Portalen finns följande funktioner:

  • Lägga till nya konton för mäklare på kontoret
  • Publicera/Avpublicera mäklarkontorets samtliga annonserade projekt och objekt på Bonytt.se

Mäklare

Som Mäklare i Portalen finns följande funktioner:

  • Publicera/Avpublicera mäklarkontorets samtliga annonserade projekt och objekt på Bonytt.se

Registrering

Registrering på Portalen sker genom att ange personuppgifter samt kontorets id i det system som används så som Vitec Express.


Kontorets ID i Vitec Express hittas genom att logga in i Vitec Express och sedan trycka på menyn högst upp till vänster. Se bild nedan, ur denna framgår det att ID är 11385: 


E-postadress måste stämma överens med det som är registrerat i det valda systemet. 


Bjuda in mäklare som administratör

Som administratör för mäklarkontoret kan du bjuda in kollegor till portalen. 

Du kan välja mellan rollerna: mäklare och administratör. Ett kontor kan ha flera administratörer. 


Som administratör kan du ta bort både mäklare och andra administratörer.


OBS: när en borttagning av mäklare eller administratör görs så måste denna bjudas in igen för att kunna använda portalen. Välj återigen vilken roll personen ska tilldelas.